IEC 61089 मानक ACSR स्टील प्रबलित अॅल्युमिनियम कंडक्टर

IEC 61089 मानक ACSR स्टील प्रबलित अॅल्युमिनियम कंडक्टर

तपशील:

    IEC 61089 स्पेसिफिकेशन्स राउंड वायर कंसेंट्रिक ले ओव्हरहेड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंडेड कंडक्टर

द्रुत तपशील

पॅरामीटर सारणी

उत्पादन टॅग

द्रुत तपशील:

ACSR स्टील प्रबलित अॅल्युमिनियम कंडक्टर हे गॅल्वनाइज्ड स्टील वायर कोरवर हार्ड ड्रॉ केलेल्या 1350-H19 अॅल्युमिनियम वायरच्या एक किंवा अधिक स्तरांसह केंद्रितपणे अडकलेले कंडक्टर आहे.

अर्ज:

ACSR स्टील रिइन्फोर्स्ड अॅल्युमिनियम कंडक्टरचा वापर मोठ्या प्रमाणात लांब पल्ल्यावरील विद्युत उर्जा संप्रेषणासाठी केला जातो, कारण ते लांब ओव्हरहेड लाइन स्पॅनसाठी आदर्श आहेत.ते ओव्हरहेड इलेक्ट्रिकल केबल्सचे समर्थन करण्यासाठी संदेशवाहक म्हणून देखील वापरले जातात.

बांधकामे:

ACSR स्टील प्रबलित अॅल्युमिनियम कंडक्टर अॅल्युमिनियम आणि गॅल्वनाइज्ड स्टीलच्या अनेक तारांद्वारे तयार केले जातात, एकाग्र स्तरांमध्ये अडकलेले असतात.तार किंवा तार ज्या गाभ्याचे बनतात, ते गॅल्वनाइज्ड स्टीलचे बनलेले असतात आणि बाह्य स्तर किंवा स्तर अॅल्युमिनियमचे असतात.गॅल्वनाइज्ड स्टील कोरमध्ये साधारणपणे 1, 7 किंवा 19 वायर्स असतात.

पॅकिंग साहित्य:

लाकडी ड्रम, स्टील-लाकडी ड्रम, स्टील ड्रम.

IEC 61089 मानक ACSR स्टील प्रबलित अॅल्युमिनियम कंडक्टर तपशील

सांकेतिक नाव क्षेत्रफळ तारांची संख्या वायर डाय. व्यासाचा रेखीय वस्तुमान A1/S1 A कंडक्टर A1/S2 A कंडक्टर A1/S3 A कंडक्टर 20℃ Ω/किमी वर कमाल.DC प्रतिकार
तुरटी. पोलाद एकूण AI. सेंट. तुरटी. पोलाद कोर कंड. रेट केलेली ताकद रेट केलेली ताकद रेट केलेली ताकद
मिमी² मिमी² मिमी² मिमी² mm mm mm mm kg/km kN
16 16 २.६७ १८.७ 6 1 १.८४ १.८४ १.६४ ५.५३ ६४.६ ६.०८ ६.४५ ६.८३ १.७९३४
25 25 ४.१७ 29.2 6 1 २.३ २.३ २.३ ६.९१ १००.९ ९.१३ ९.७१ १०.२५ १.१४७८
40 40 ६.६७ ४६.७ 6 1 २.९१ २.९१ २.९१ ८.७४ १६१.५ १४.४ १५.३३ १६.२ ०.७१७४
63 63 १०.५ ७३.५ 6 1 ३.६६ ३.६६ ३.६६ 11 २५४.४ २१.६३ 22.37 २४.१५ ०.४५५५
100 100 १६.७ 117 6 1 ४.६१ ४.६१ ४.६१ १३.८ ४०३.८ ३४.३३ 35.5 ३८.३३ ०.२८६९
125 125 ६.९४ 132 18 1 २.९७ २.९७ २.९७ १४.९ 397.9 २९.१७ ३०.१४ ३१.०४ ०.२३०४
125 125 २०.४ 145 26 7 २.४७ १.९२ ५.७७ १५.७ ५०३.९ ४५.६९ ४८.५४ ५१.३९ 0.231
160 160 ८.८९ 169 18 1 ३.३६ ३.३६ ३.३६ १६.८ ५०९.३ ३६.१८ ३७.४२ ३८.६७ 0.18
160 160 २६.१ 186 26 7 २.८ २.१८ ६.५३ १७.७ ६४४.९ ५७.६९ ६१.३४ ६४.९९ ०.१८०५
200 200 11.1 211 18 1 ३.७६ ३.७६ ३.७६ १८.८ ६३६.७ ४४.२२ 45 ४६.८९ ०.१४४
200 200 ३२.६ 233 26 7 ३.१३ २.४३ ७.३ १९.८ ८०६.२ ७०.१३ ७४.६९ ७८.९३ ०.१४४४
250 250 २४.६ २७५ 22 7 ३.८ २.११ ६.३४ २१.६ ८८०.६ ६८.७२ ७२.१६ ७५.६ ०.११५४
250 250 ४०.७ 291 26 7 ३.५ २.७२ ८.१६ 22.2 1007.7 ८७.६७ ९३.३७ ९८.६६ ०.११५५
३१५ ३१५ २१.८ ३३७ 45 7 २.९९ १.९९ ५.९७ २३.९ १०३९.३ ७९.०३ ८२.०८ ८५.१३ ०.०९१७
३१५ ३१५ ५१.३ ३६६ 26 7 ३.९३ ३.०५ ९.१६ २४.९ १२६९.७ 106.83 114.02 १२१.२ ०.०९१७
400 400 २७.७ ४२८ 45 7 ३.३६ २.२४ ६.७३ २६.९ १३२०.१ ९८.३६ १०२.२३ १०६.१ ०.०७२२
400 400 ५१.९ ४५२ 54 7 ३.०७ ३.०७ ९.२१ २७.६ १५१०.३ १२३.०४ 130.3 १३७.५६ ०.०७२३
४५० ४५० ३१.१ ४८१ 45 7 ३.५७ २.३८ ७.१४ २८.५ १४८५.२ १०७.४७ १११.८२ ११५.८७ ०.०६४२
४५० ४५० ५८.३ 508 54 7 ३.२६ ३.२६ ९.७७ 29.3 १६९९.१ १३८.४२ १४६.५८ १५४.७५ ०.०६४३
५०० ५०० ३४.६ ५३५ 45 7 ३.७६ २.५१ ७.५२ ३०.१ १६५०.२ १९९.४१ १२४.२५ १२८.७४ ०.०५७८
५०० ५०० ६४.८ ५६५ 54 7 ३.४३ ३.४३ १०.३ ३०.९ १८८७.९ १५३.८ १६२.८७ १७१.९४ ०.०५७८
५६० ५६० ३८.७ 599 45 7 ३.९८ २.६५ ७.९६ ३१.८ १८४८.२ १३३.७४ १३९.१६ १४४.१९ ०.०५१६
५६० ५६० ७०.९ ६३१ 54 19 ३.६३ २.१८ १०.९ ३२.७ 2103.4 १७२.५९ १८२.५२ १९२.४५ ०.०५१६
६३० ६३० ४३.६ ६७४ 45 7 ४.२२ २.८१ ८.४४ ३३.८ 2079.2 150.45 १५६.५५ १६२.२१ ०.०४५९
६३० ६३० ७९.८ ७१० 54 19 ३.८५ २.३१ 11.6 ३४.७ २३६६.३ १९१.७७ २०२.९४ २१३.३१ ०.०४५९
७१० ७१० 49.1 759 45 7 ४.४८ २.९९ ८.९६ 35.9 २३४३.२ १६९.५६ १७६.४३ १८२.८१ ०.०४०७
७१० ७१० ८९.९ 800 54 19 ४.०९ २.४५ १२.३ ३६.८ २६६६.८ २१६.१२ २२८.७१ २४०.४१ ०.०४०७
800 800 ३४.६ ८३५ 72 7 ३.७६ २.५१ ७.५२ ३७.६ २४८०.२ १६७.४१ १७२.२५ १७६.७४ ०.०३६१
800 800 ६६.७ ८६७ 84 7 ३.४८ ३.४८ १०.४ ३८.३ २७३२.७ 205.33 २१४.६७ 224 ०.०३६२
800 800 101 901 54 19 ४.४४ २.६१ 13 39.1 ३००४.९ २४३.५२ २५७.७१ 270.88 ०.०३६२
९०० ९०० ३८.९ ९३९ 72 7 ३.९९ २.६६ ७.९८ 39.9 २७९०.२ १८८.३३ १९३.७८ १९८.८३ ०.०३२१
९०० ९०० 75 ९७५ 84 7 ३.६९ ३.६९ 11.1 ४०.६ ३०७४.२ २२६.५ २३१.७५ २४४.५ ०.०३२२
1000 1000 ४३.२ 1043 72 7 ४.२१ २.८ ८.४१ ४२.१ ३१००.३ २०९.२६ २१५.३१ 220.93 ०.०२८९
1120 1120 ४७.३ 1167 72 19 ४.४५ १.७८ ८.९ ४४.५ ३४६४.९ २३४.५३ २४१.१५ २४७.७७ ०.०२५८
1120 1120 ९१.२ 1211 84 19 ४.१२ २.४७ १२.४ ४५.३ ३८११.५ २८३.१७ २९५.९४ ३०७.७९ ०.०२५८
१२५० १२५० 102 1352 84 19 ४.३५ २.६१ १३.१ ४७.९ ४२५३.९ ३१६.०४ २६९.१४ २७६.५३ ०.०२३२
१२५० १२५० ५२.८ 1303 72 19 ४.७ १.८८ ९.४ 47 ३८६७.१ २६१.७५ ३३०.२९ ३४३.५२ ०.०२३१