DIN 48204 ACSR स्टील प्रबलित अॅल्युमिनियम कंडक्टर

DIN 48204 ACSR स्टील प्रबलित अॅल्युमिनियम कंडक्टर

तपशील:

    DIN 48204 स्टील प्रबलित अॅल्युमिनियम स्ट्रेंडेड कंडक्टरसाठी तपशील

द्रुत तपशील

पॅरामीटर सारणी

उत्पादन टॅग

द्रुत तपशील:

ACSR वायर स्टीलच्या विस्तृत श्रेणीमध्ये उपलब्ध आहे जे कमीत कमी 6% ते 40% पर्यंत बदलते.उच्च शक्तीचे ACSR कंडक्टर नदी क्रॉसिंग, ओव्हरहेड ग्राउंड वायर्स, अतिरिक्त लांब स्पॅन्स इत्यादी इन्स्टॉलेशनसाठी वापरले जातात.

अर्ज:

ACSR वायरचा वापर प्राथमिक आणि दुय्यम वितरणासाठी बेअर ओव्हरहेड कंडक्टर म्हणून केला जातो.सर्व अॅल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिइनफोर्स्ड (ACSR) मध्ये 1350-H19 99.5%+ अॅल्युमिनियमच्या स्ट्रँडने बंद केलेले सिंगल किंवा स्ट्रँडेड सॉलिड स्टील सेंट्रल कोर असतात.

बांधकामे:

1 ते 3 थर अॅल्युमिनियमच्या तारा अडकलेल्या, 6 ते 72 अॅल्युमिनियमच्या तारा
1 ते 3 लेयर्स स्टील वायर्स कोर म्हणून, 1 ते 18 स्टील वायर्स
Al/St 6/1, 14/7, 12/7, 26/7, 14/9, 30/7, 24/7, 54/7, 48/7, 45/7, 54/18, 72/7
एकूण व्यास 5.4 मिमी ते 43.0 मिमी

पॅकिंग साहित्य:

लाकडी ड्रम, स्टील-लाकडी ड्रम, स्टील ड्रम.

DIN 48204 मानक ACSR वायर तपशील

सांकेतिक नाव गणना केलेला क्रॉस सेक्शन क्र./डिया.स्ट्रँडिंग वायर्सचे एकूण व्यास रेखीय वस्तुमान नाममात्र ब्रेकिंग लोड 20℃ वर Max.DC प्रतिकार
Al./St अल. पोलाद एकूण तुरटी. पोलाद - तुरटी. पोलाद एकूण
मिमी² मिमी² मिमी² मिमी² mm mm mm kg/km kg/km kg/km daN Ω/किमी
१६/२.५ १५.३ २.५ १७.८ ६/१.८० १/१.८० ५.४ 42 20 62 ५९५ १.८७८
२५/४ २३.८ 4 २७.८ ६/२.२५ १/२.२५ ६.८ 65 32 97 920 1.2002
35/6 ३४.३ ५.७ 40 ६/२.७० १/२.७० ८.१ 94 46 140 १२६५ ०.८३५२
४४/३२ 44 ३१.७ ७५.७ १४/२.०० ७/२.४० 11.2 122 250 ३७२ ४५०० ०.६५७३
50/8 ४८.३ 8 ५६.३ ६/३.२० १/३.२० ९.६ 132 64 १९६ १७१० ०.५९४६
५०/३० ५१.२ २९.८ 81 १२/२.३३ ७/२.३३ ११.७ 141 २३७ ३७८ ४३८० ०.५६४३
70/12 ६९.९ ११.४ ८१.३ २६/१.८५ ७/१.४४ ११.७ १९३ 91 284 2680 ०.४१३
९५/१५ ९४.४ १५.३ १०९.७ २६/२.१५ ७/१.६७ १३.६ 260 123 ३८३ 3575 ०.३०५८
९५/५५ ९६.५ ५६.३ १५२.८ १२/३.२० ७/३.२० 16 २६६ ४४६ ७१२ ७९३५ ०.२९९२
105/75 106 ७५.५ १८१.५ १४/३.१० ९/२.२५ १७.५ 292 599 ८९१ १०८४५ ०.२७३५
120/20 121 १९.८ १४१.४ २६/२.४४ ७/१.९० १५.५ ३३६ १५८ ४९४ ४५६५ ०.२३७४
120/70 122 ७१.३ १९३.३ १२/३.६ ७/३.६० 18 ३३७ ५६४ 901 10000 0.2364
125/30 128 २९.८ १५७.७ ३०/२.३३ ७/२.३३ १६.३ 353 238 ५९१ ५७६० ०.२२५९
150/25 149 २४.२ १७३.१ २६/२.७० ७/२.१० १७.१ 411 १९४ ६०५ ५५२५ ०.१९३९
170/40 १७२ ४०.१ 211.9 ३०/२.७० ७/२.७० १८.९ ४७५ ३१९ ७९४ ७६७५ ०.१६८२
185/30 184 २९.८ २१३.६ २६/३.०० ७/२.३३ 19 ५०७ 239 ७४६ ६६२० ०.१५७१
210/35 209 ३४.१ २४३.२ २६/३.२० ७/२.४९ २०.३ ५७७ २७३ ८५० ७४९० 0.138
210/50 212 ४९.५ २६१.६ ३०/३.०० ७/३.०० 21 ५८७ ३९४ ९८१ ९३९० ०.१३६२
230/30 231 २९.८ 260.7 २४/३.५० ७/२.३३ 21 ६३८ 239 ८७७ ७३१० ०.१२४९
240/40 २४३ 39.5 २८२.५ २६/३.४५ ७/२.६८ २१.९ ६७१ 316 ९८७ 8640 ०.११८८
२६५/३५ २६४ ३४.१ २९७.८ २४/३.७४ ७/२.४९ 22.4 ७२८ २७४ 1002 ८३०५ ०.१०९४
३००/५० 304 ४९.५ 353.7 २६/३.८६ ७/३.०० २४.५ ८४० ३९६ १२३६ 10700 ०.०९४८७
३०५/४० 305 39.5 ३४४.१ ५४/२.६८ ७/२.६८ २४.१ ८४३ ३१७ 1160 ९९४० ०.०९४९
३४०/३० ३३९ २९.८ ३६९.१ ४८/३.०० ७/२.३३ 25 ९३८ 242 1180 ९२९० ०.०८५०९
३८०/५० ३८२ ४९.५ ४३१.५ ५४/३.०० ७/३.०० 27 1056 ३९७ 1453 १२३१० ०.०८५०९
३८५/३५ ३८६ ३४.१ ४२०.१ ४८/३.२० ७/२.४९ २६.७ १०६७ २७७ 1344 १०४८० ०.०७५७३
४३५/५५ ४३४ ५९.३ ४९०.६ ५४/३.२० ७/३.२० २८.८ 1203 ४५० 1653 १३६४५ ०.०७४७८
४५०/४० ४४९ 39.5 ४८८.२ ४८/३.४५ ७/२.६८ २८.७ १२४१ 320 १५६१ १२०७५ ०.०६६५६
४९०/६५ ४९० ६३.६ ५५३.९ ५४/३.४० ७/३.४० ३०.६ 1356 ५१० १८६६ १५३१० ०.०६४३४
४९५/३५ ४९४ ३४.१ ५२८.२ ४५/३.७४ ७/२.४९ 29.9 1363 283 १६४६ १२१८० ०.०५८४६
५१०/४५ ५१० ४५.३ ५५५.५ ४८/३.६८ ७/२.८७ ३०.७ 1413 ३६५ १७७८ १३६६५ ०.०५६५५
५५०/७० ५५० ७१.३ ६२१.३ ५४/३.६० ७/३.६० ३२.४ १५२० ५७२ 2092 १७०६० ०.०५२५९
५६०/५० ५६२ ४९.५ ६११.२ ४८/३.८६ ७/३.०० ३२.२ 1553 401 1954 १४८९५ ०.०५१४
५७०/४० ५६६ 39.5 ६१०.३ ४५/४.०२ ७/२.६८ ३२.२ १५६३ ३२५ 1888 १३९०० ०.०५१०८
६५०/४५ 699 ४५.३ ६५३.५ ४५/४.३० ७/२.८७ ३४.४ १७९१ ३७२ 2163 १५५५२ ०.०४४२
६८०/८५ ६७९ 86 ७६४.८ ५४/४.०० 19/2.40 36 1868 702 २५७० 21040 ०.०४२६
१०४५/४५ 1046 ४५.३ १०९१ ७२/४.३० ७/२.८७ 43 २८७९ ३७० ३२४९ २१७८७ ०.०२७७