BS183:1972 मानक गॅल्वनाइज्ड स्टील वायर स्ट्रँड

BS183:1972 मानक गॅल्वनाइज्ड स्टील वायर स्ट्रँड

तपशील:

    BS 183:1972 सामान्य उद्देश गॅल्वनाइज्ड स्टील वायर स्ट्रँडसाठी तपशील

द्रुत तपशील

पॅरामीटर सारणी

उत्पादन टॅग

द्रुत तपशील:

गॅल्वनाइज्ड स्टील वायर स्ट्रँड, ज्याला गॅल्वनाइज्ड स्टील स्ट्रँड्स, गॅल्वनाइज्ड स्ट्रँडेड वायर्स आणि GSW वायर्स देखील म्हणतात, जे अनेक गॅल्वनाइज्ड स्टील वायर्सद्वारे एकत्र वळवले जातात.

अर्ज:

गॅल्वनाइज्ड स्टील वायर स्ट्रँडचा पॉवर ट्रान्समिशन उद्योग, प्री-इंजिनियरिंग बिल्डिंग उद्योग, बांधकाम उद्योग, मासेमारी उद्योग, नगरपालिका आणि केबल स्ट्रक्चर्स इत्यादींसाठी सेवा करण्याचा मोठा इतिहास आहे.

वैशिष्ट्ये :

पर्यावरण संरक्षण जस्त लेप.
जाड आणि टणक जस्त लेप.
वर्ग A चा चांगला गंज प्रतिकार.
सांधे वर अद्वितीय विरोधी गंज प्रक्रिया.
कणखरपणा बराच काळ टिकतो.
चांगली स्थिरता आणि विश्वसनीयता.

बांधकामे:

1 × 3, 1 × 4, 1 × 7, 1 × 19, 1 × 37 हेवी झिंक कोटिंग आवश्यक आहे.
1 × 7, 1 × 19 जस्त कोटिंग आवश्यक आहे.

पॅकिंग साहित्य:

लाकडी ड्रम, स्टील-लाकडी ड्रम, स्टील ड्रम.

BS183:1972 मानक गॅल्वनाइज्ड स्टील वायर स्ट्रँड

क्र./डिया.तारांचे अंदाजेअडकलेला दीया. स्ट्रँडिंग वायर्सचा किमान ब्रेक लोड अंदाजे वजन क्र./डिया.तारांचे अंदाजेअडकलेला दीया. स्ट्रँडिंग वायर्सचा किमान ब्रेक लोड अंदाजेवजन
ग्रेड 350 ग्रेड 480 ग्रेड 700 ग्रेड 850 ग्रेड 1000 ग्रेड 1150 ग्रेड 1300 ग्रेड 350 ग्रेड 480 ग्रेड 700 ग्रेड 850 ग्रेड 1000 ग्रेड 1150 ग्रेड 1300
संख्या/मिमी mm kN kN kN kN kN kN kN kg/km संख्या/मिमी mm kN kN kN kN kN kN kN kg/km
३/१.८० ३.९ २.६५ ३.६६ - - - - - 60 ७/२.०० 6 ७.७ १०.५५ १५.४ - 22 २५.३ २८.६ 170
३/२.६५ ५.७ ५.८ ७.९५ - - - - - 130 ७/२.३६ ७.१ १०.७ १४.७ २१.४ - ३०.६ 35.2 ३९.८ 240
३/३.२५ 7 ८.७ ११.९५ - - - - - १९५ ७/२.६५ 8 १३.५ १८.५ 27 - ३८.६ ४४.४ ५०.२ 300
३/४.०० ८.६ १३.२ १८.१ - - - - - 295 ७/३.०० 9 १७.३ २३.७५ ३४.६५ - ४९.५ ५६.९ ६४.३ ३९२
४/१.८० ४.४ ३.५५ ४.९ - - - - - 80 ७/३.१५ ९.५ १९.१ २६.२ ३८.२ - ५४.५५ ६२.७५ ७०.९ ४३०
४/२.६५ ६.४ ७.७ १०.६ - - - - - १७२ ७/३.२५ ९.८ २०.३ २७.८५ 40.65 - ५८.०५ ६६.८ ७५.५ 460
४/३.२५ ७.९ 11.6 १५.९ - - - - - 260 ७/३.६५ 11 २५.६ 35.15 ५१.२५ - ७३.२५ ८४.२ ९५.२ ५७०
४/४.०० ९.७ १७.६ २४.१ 35.2 - - - - ३९० ७/४.०० 12 ३०.९ ४२.२ ६१.६ - 88 101 114 ६९०
५/१.५० ४.१ ३.१ ४.२४ ६.१८ - - - - 69 ७/४.२५ १२.८ ३४.७५ ४७.६५ ६९.५ - ९९.३ 114 129 ७८०
५/१.८० ४.९ ४.४५ ६.१ ८.९ - - - - 95 ७/४.७५ 14 ४३.४ ५९.४५ ८६.८ - 124 १४२.७ १६१.३ ९७०
५/२.६५ ७.२ ९.६५ १३.२५ १९.३ - - - - 220 19/1.0 5 ५.२२ ७.१६ १०.४५ - १४.९२ १७.१६ १९.४ 120
५/३.२५ ८.८ १४.५ 19.9 29 - - - - 320 19/1.25 ६.३ ८.१६ 11.19 १६.३२ - २३.३२ २६.८१ ३०.३१ 180
५/४.०० १०.८ 22 ३०.१५ ४३.९५ - - - - ४९० 19/1.40 7 १०.२४ १४.०४ २०.४७ - २९.२५ ३३.६४ ३८.०२ 230
७/०.५६ १.७ ०.६ ०.८३ १.२ - १.७ १.९८ २.२४ 14 19/1.6 8 १३.३७ १८.३५ २६.७५ - ३८.२ ४३.९३ ४९.६६ 300
७/०.७१ २.१ ०.९७ १.३३ १.९४ - २.७५ ३.१९ ३.६ 28 19/2.0 10 २०.९ २८.६५ ४१.७८ ५०.७४ ५९.६९ ६८.६४ ७७.६ ४७०
७/०.८५ २.६ १.३९ १.९ २.८ - ३.९५ ४.५७ ५.१५ 31 19/2.5 १२.५ ३२.६५ ४४.८ ६५.२९ ७९.२८ ९३.२७ १०७.३ १२१.३ ७३०
७/०.९० २.७ १.५५ २.१४ ३.१ - ४.४५ ५.१२ ५.८ 35 19/3.0 15 47 ६४.५ 94 114.1 १३४.३ १५४.५ १७४.६ 1050
७/१.०० 3 १.९२ २.६४ ३.८५ - ५.५ ६.३२ ७.१५ 43 19/3.55 १७.८ ६५.८ 90.27 १३१.६ १५९.९ 188 २१६.३ २४४.५ 1470
७/१.२५ ३.८ ३.०१ ४.१ 6 - ८.५५ ९.८८ 11.15 67 19/4.0 20 ८३.५५ 114.6 १६७.१ 203 २३८.७ २७४.६ ३१०.४ १८७०
७/१.४० ४.२ ३.७५ ५.१७ ७.५४ ९.१६ १०.७५ १२.३५ 14 84 १९/४.७५ २३.८ ११७.८५ १६१.६ २३५.७ २८६ ३३६.७ ३८७.२ ४३७.७ 2630
7RS* ४.३ ३.८५ ५.२८ ७.७ ९.३५ 11 १२.६५ १४.३ 86
७/१.६० ४.८ ४.९ ६.७५ ९.८५ ११.९५ १४.१ १६.२ १८.३ 110
७/१.८० ५.४ ६.२३ ८.५५ १२.४५ - १७.८ २०.५ २३.२ 140