ASTM B524 मानक ACAR अॅल्युमिनियम कंडक्टर अॅल्युमिनियम-अॅलॉय प्रबलित

ASTM B524 मानक ACAR अॅल्युमिनियम कंडक्टर अॅल्युमिनियम-अॅलॉय प्रबलित

तपशील:

    इलेक्ट्रिकल उद्देशांसाठी ASTM B230 अॅल्युमिनियम 1350-H19 वायर.
    इलेक्ट्रिकल उद्देशांसाठी ASTM B398 अॅल्युमिनियम-अॅलॉय 6201-T81 वायर.
    ASTM B524 कॉन्सेंट्रिक-ले-स्ट्रँडेड अॅल्युमिनियम कंडक्टर, अॅल्युमिनियम-अलॉय प्रबलित (ACAR, 1350/6201).

द्रुत तपशील

पॅरामीटर सारणी

उत्पादन टॅग

द्रुत तपशील:

ACAR कंडक्टरला अॅल्युमिनियम कंडक्टर अॅलॉय प्रबलित असेही म्हणतात, जो अॅल्युमिनियम 1350-H19 आणि अॅल्युमिनियम अॅलॉय 6201 स्ट्रँड्सपासून बनलेला कॉन्सेंट्रिक-ले स्ट्रँडेड कंडक्टर आहे.

अर्ज:

ACAR कंडक्टरचा वापर बेअर ओव्हरहेड ट्रान्समिशन केबल म्हणून आणि प्राथमिक आणि दुय्यम वितरण केबल म्हणून केला जातो.एक चांगला स्ट्रेंथ टू वेट रेशो ACAR ला लागू करतो जेथे रेषेच्या डिझाइनमध्ये अ‍ॅम्पॅसिटी आणि स्ट्रेंथ या दोन्ही प्रमुख बाबी असतात;समान वजनासाठी, ACAR ACSR पेक्षा जास्त सामर्थ्य आणि क्षमता प्रदान करते.

बांधकामे:

6201-T81 अॅल्युमिनियम मिश्र धातुच्या तारांच्या कोर द्वारे तयार केलेली कॉन्सेंट्रिक-स्ट्रॅंडेड केबल 1350 H-19 अॅल्युमिनियम वायर्सने वेढलेली आहे आणि मिश्र धातुच्या कोरवर केंद्रित आहे.काही डिझाईन्समध्ये 1350 अॅल्युमिनियमच्या तारा आणि 6201 मिश्र धातुच्या तारा एकाच थरात आंतरकेंद्रित असतात.

पॅकिंग साहित्य:

लाकडी ड्रम, स्टील-लाकडी ड्रम, स्टील ड्रम.

ASTM B524 मानक ACAR कंडक्टर तपशील

कंडक्टरचा आकार स्ट्रँडिंग कंडक्टर कंडक्टरची कमाल DCR प्रतिरोधकता 20℃ कंडक्टरचा आकार स्ट्रँडिंग कंडक्टर कंडक्टरची कमाल DCR प्रतिरोधकता 20℃
1350-H19 अल 6201-T81 अल मिश्र धातु अंदाजेएकूणच अंदाजेवजन 1350-H19 अल 6201-T81 अल मिश्र धातु अंदाजेएकूणच अंदाजेवजन
AWG किंवा MCM संख्या/मिमी संख्या/मिमी mm kg/km Ω/किमी AWG किंवा MCM संख्या/मिमी संख्या/मिमी mm kg/km Ω/किमी
३०.६ ४/१.६७९ ३/१.६७९ ५.०३ 43 १.९८३ 1100 ३०/४.३८ ७/४.३८ ३०.६५ १५४० ०.०५३
4 ४/१.९६१ ३/१.९६१ ५.८९ 59 १.४५४ 1100 २४/४.३८ १३/४.३८ ३०.६५ १५४० ०.०५४
४८.७ ४/२.११८ ३/२.११८ ६.३५ 68 १.२४६ 1100 १८/४.३८ १९/४.३८ ३०.६५ १५४० ०.०५६
2 ४/२.४७४ ३/२.४७४ ७.४२ 93 ०.९१३ 1100 ५४/३.४१ ७/३.४१ ३०.७ १५४० ०.०५३
७७.५ ४/२.६७२ ३/२.६७२ ८.०३ 109 ०.७२१ 1100 ४८/३.४१ १३/३.४१ ३०.७ १५४० ०.०५४
1/0 ४/३.११९ ३/३.११९ ९.३५ 148 ०.५७५ 1100 ४२/३.४१ 19/3.41 ३०.७ १५४० ०.०५५
१२३.३ ४/३.३७१ ३/३.३७१ १०.११ १७३ ०.४९२ 1100 ३३/३.४१ २८/३.४१ ३०.७ १५४० ०.०५५
2/0 ४/३.५०३ ३/३.५०३ १०.५२ १८७ ०.४५५ १२०० ३३/४.५७ ४/४.५७ 32 १६८० ०.०४८
१५५.४ ४/३.७८५ ३/३.७८५ 11.35 218 ०.३९ १२०० ३०/४.५७ ७/४.५७ 32 १६८० ०.०४९
3/0 ४/३.९३२ ३/३.९३२ 11.8 235 0.361 १२०० २४/४.५७ १३/४.५७ 32 १६८० ०.०५
१९५.७ ४/४.२४७ ३/४.२४७ १२.७४ २७४ 0.31 १२०० १८/४.५७ १९/४.५७ 32 १६८० ०.०५१
४/० ४/४.४१७ ३/४.४१७ १३.२५ 297 0.286 १२०० ५४/३.५६ ७/३.५६ ३२.१ १६८० ०.०४८
२४६.९ ४/४.७७ ३/४.७७ १४.३१ ३४६ ०.२४५ १२०० ४८/३.५६ १३/३.५६ ३२.१ १६८० ०.०४९
250 १५/२.९१३ ४/२.९१३ १४.५६ ३५० 0.235 १२०० ४२/३.५६ 19/3.56 ३२.१ १६८० ०.०५
250 १२/२.९१३ ७/२.९१३ १४.५६ ३५० 0.24 १२०० ३३/३.५६ २८/३.५६ ३२.१ १६८० ०.०५१
300 १५/३.१९३ ४/३.१९३ १५.९६ 420 ०.१९५ १२५० ३३/४.६७ ४/४.६७ ३२.७ १७५० ०.०४६
300 12/3.193 ७/३.१९३ १५.९६ 420 0.2 १२५० ३०/४.६७ ७/४.६७ ३२.७ १७५० ०.०४७
३५० १५/३.४४७ ४/३.४४७ १७.२४ ४९० ०.१६८ १२५० २४/४.६७ १३/४.६७ ३२.७ १७५० ०.०४८
३५० १२/३.४४७ ७/३.४४७ १७.२४ ४९० ०.१७२ १२५० १८/४.६७ १९/४.६७ ३२.७ १७५० ०.०४९
400 १५/३.६८५ ४/३.६८५ १८.४४ ५६० ०.१४७ १२५० ५४/३.६३ ७/३.६३ ३२.७२ १७५० ०.०४६
400 १२/३.६८५ ७/३.६८५ १८.४४ ५६० 0.135 १२५० ४८/३.६३ 13/3.63 ३२.७२ १७५० ०.०४७
४५० १५/३.९०९ ४/३.९०९ १९.५५ ६३० 0.13 १२५० ४२/३.६३ 19/3.63 ३२.७२ १७५० ०.०४८
४५० १२/३.९०९ ७/३.९०९ १९.५५ ६३० 0.133 १२५० ३३/३.६३ २८/३.६३ ३२.७२ १७५० ०.०४९
५०० १५/४.१२० ४/४.१२० २०.६ ७०० 0.117 १३०० ३३/४.७६ ४/४.७६ ३३.३३ 1820 ०.०४४
५०० १२/४.१२० ७/४.१२० २०.६ ७०० 0.12 १३०० ३०/४.७६ ७/४.७६ ३३.३३ 1820 ०.०४५
५०० ३३/२.९५१ ४/२.९५१ 20.65 ७०० 0.116 १३०० २४/४.७६ १३/४.७६ ३३.३३ 1820 ०.०४६
५०० ३०/२.९५१ ७/२.९५१ 20.65 ७०० 0.117 १३०० १८/४.७६ १९/४.७६ ३३.३३ 1820 ०.०४७
५०० २४/२.९५१ १३/२.९५१ 20.65 ७०० 0.12 १३०० ५४/३.७१ ७/३.७१ ३३.३८ १८२५ ०.०४४
५०० १८/२.९५१ 19/2.951 20.65 ७०० 0.123 १३०० ४८/३.७१ १३/३.७१ ३३.३८ १८२५ ०.०४५
५५० १५/४.३२१ ४/४.३२१ २१.६६ ७७० ०.१०७ १३०० ४२/३.७१ 19/3.71 ३३.३८ १८२५ ०.०४६
५५० १२/४.३२१ ७/४.३२१ २१.६६ ७७० 0.11 १३०० ३३/३.७१ २८/३.७१ ३३.३८ १८२५ ०.०४७
५५० ३३/३.१ ४/३.१ २१.६६ ७७० ०.१०५ 1400 ५४/३.८५ ७/३.८५ ३४.६५ 1960 ०.०४१
५५० ३०/३.१ ७/३.१ २१.६६ ७७० ०.१०६ 1400 ४८/३.८५ 13/3.85 ३४.६५ 1960 ०.०४२
५५० २४/३.१ १३/३.१ २१.६६ ७७० ०.१०९ 1400 ४२/३.८५ 19/3.85 ३४.६५ 1960 ०.०४३
५५० १८/३.१ 19/3.1 २१.६६ ७७० 0.111 1400 ३३/३.८५ २८/३.८५ ३४.६५ 1960 ०.०४४
600 १५/४.५१३ ४/४.५१३ 22.58 ८४० ०.०९७८ १५०० ५४/३.९८ ७/३.९८ 35.85 2100 ०.०३९
600 १२/४.५१३ ७/४.५१३ 22.58 ८४० ०.१ १५०० ४८/३.९८ १३/३.९८ 35.85 2100 ०.०३९५
600 ३३/३.२३ ४/३.२३ 22.63 ८४० ०.०९६ १५०० ४२/३.९८ 19/3.98 35.85 2100 ०.०४
600 ३०/३.२३ ७/३.२३ 22.63 ८४० ०.०९७ १५०० ३३/३.९८ २८/३.९८ 35.85 2100 ०.०४१
600 २४/३.२३ १३/३.२३ 22.63 ८४० ०.१ १६०० ५४/४.११ ७/४.११ ३७.०५ 2240 ०.०३६
600 १८/३.२३ 19/3.23 22.63 ८४० ०.१०२ १६०० ४८/४.११ १३/४.११ ३७.०५ 2240 ०.०३७
६५० ३३/३.३६ ४/३.३६ २३.५७ 910 ०.०८९ १६०० ४२/४.११ 19/4.11 ३७.०५ 2240 ०.०३७
६५० ३०/३.३६ ७/३.३६ २३.५७ 910 ०.०९ १६०० ३३/४.११ २८/४.११ ३७.०५ 2240 ०.०३८
६५० २४/३.३६ 13/3.36 २३.५७ 910 ०.०९२ १७०० ५४/४.२४ ७/४.२४ ३८.१५ 2380 ०.०३४
६५० १८/३.३६ 19/3.36 २३.५७ 910 ०.०९५ १७०० ४८/४.२४ १३/४.२४ ३८.१५ 2380 ०.०३५४
७०० ३३/३.४९ ४/३.४९ २४.४६ 980 ०.०८३ १७०० ४२/४.२४ १९/४.२४ ३८.१५ 2380 ०.०३५
७०० ३०/३.४९ ७/३.४९ २४.४६ 980 ०.०८४ १७०० ३३/४.२४ २८/४.२४ ३८.१५ 2380 ०.०३६
७०० २४/३.४९ १३/३.४९ २४.४६ 980 ०.०८६ १७५० ५४/४.३० ७/४.३० ३८.७५ 2450 ०.०३३
७०० १८/३.४९ 19/3.49 २४.४६ 980 ०.०८८ १७५० ४८/४.३० 13/4.30 ३८.७५ 2450 ०.०३३५
७५० ३३/३.६२ ४/३.६२ २५.३२ 1050 ०.०७७ १७५० ४२/४.३० 19/4.30 ३८.७५ 2450 ०.०३४
७५० ३०/३.६२ ७/३.६२ २५.३२ 1050 ०.०७८ १७५० ३३/४.३० २८/४.३० ३८.७५ 2450 ०.०३५
७५० २४/३.६२ १३/३.६२ २५.३२ 1050 ०.०८ १८०० ५४/४.३६ ७/४.३६ 39.3 २५२० ०.०३२
७५० १८/३.६२ 19/3.62 २५.३२ 1050 ०.०८२ १८०० ४८/४.३६ १३/४.३६ 39.3 २५२० ०.०३२५
800 ३३/३.७३ ४/३.७३ २६.१५ 1120 ०.०७२ १८०० ४२/४.३६ १९/४.३६ 39.3 २५२० ०.०३३
800 ३०/३.७३ ७/३.७३ २६.१५ 1120 ०.०७३ १८०० ३३/४.३६ २८/४.३६ 39.3 २५२० ०.०३४
800 २४/३.७३ १३/३.७३ २६.१५ 1120 ०.०७५ १९०० ५४/४.४८ ७/४.४८ 40.35 2660 ०.०३०५
800 १८/३.७३ 19/3.73 २६.१५ 1120 ०.०७७ १९०० ४८/४.४८ १३/४.४८ 40.35 2660 ०.०३१
८५० ३३/३.८५ ४/३.८५ २६.९५ 1190 ०.०६८ १९०० ४२/४.४८ १९/४.४८ 40.35 2660 ०.०३१५
८५० ३०/३.८५ ७/३.८५ २६.९५ 1190 ०.०६९ १९०० ३३/४.४८ २८/४.४८ 40.35 2660 ०.०३२
८५० २४/३.८५ 13/3.85 २६.९५ 1190 ०.०७१ 2000 ५४/४.६० ७/४.६० ४१.४ 2800 ०.०२९
८५० 18/3.85 19/3.85 २६.९५ 1190 ०.०७२ 2000 ४८/४.६० 13/4.60 ४१.४ 2800 ०.०२९५
९०० ३३/३.९६ ४/३.९६ २७.७५ १२६० ०.०६४ 2000 ४२/४.६० 19/4.60 ४१.४ 2800 ०.०३
९०० ३०/३.९६ ७/३.९६ २७.७५ १२६० ०.०६५ 2000 ३३/४.६० २८/४.६० ४१.४ 2800 ०.०३०५
९०० २४/३.९६ १३/३.९६ २७.७५ १२६० ०.०६७ 2000 ७२/३.७६ 19/3.76 ४१.४ २७९५ ०.०२९५
९०० १८/३.९६ 19/3.96 २७.७५ १२६० ०.०६८ 2000 ६३/३.७६ २८/३.७६ ४१.४ २७९५ ०.०३
९५० ३३/४.०७ ४/४.०७ २८.५ 1330 ०.०६१ 2000 ५४/३.७६ ३७/३.७६ ४१.४ २७९५ ०.०३०५
९५० ३०/४.०७ ७/४.०७ २८.५ 1330 ०.०६२ 2250 ७२/३.९९ 19/3.99 ४३.९ ३१७५ ०.०२६५
९५० २४/४.०७ १३/४.०७ २८.५ 1330 ०.०६३ 2250 ६३/३.९९ २८/३.९९ ४३.९ ३१७५ ०.०२६७
९५० १८/४.०७ १९/४.०७ २८.५ 1330 ०.०६५ 2250 ५४/३.९९ ३७/३.९९ ४३.९ ३१७५ ०.०२७
1000 ३३/४.१७ ४/४.१७ 29.3 1400 ०.०५८ २५०० ७२/४.२१ १९/४.२१ ४६.३ 3530 ०.०२३
1000 ३०/४.१७ ७/४.१७ 29.3 1400 ०.०५९ २५०० ६३/४.२१ २८/४.२१ ४६.३ 3530 ०.०२४
1000 २४/४.१७ १३/४.१७ 29.3 1400 ०.०६ २५०० ५४/४.२१ ३७/४.२१ ४६.३ 3530 ०.०२४५
1000 १८/४.१७ १९/४.१७ 29.3 1400 ०.०६१ २७५० ७२/४.४१ १९/४.४१ ४८.५५ ३८८० ०.०२१५
1000 ५४/३.२५ ७/३.२५ २९.३२ 1397 ०.०५८ २७५० ६३/४.४१ २८/४.४१ ४८.५५ ३८८० ०.०२२
1000 ४८/३.२५ १३/३.२५ २९.३२ 1397 ०.०५९ २७५० ५४/४.४१ ३७/४.४१ ४८.५५ ३८८० ०.०२२२
1000 ४२/३.२५ 19/3.25 २९.३२ 1397 ०.०६ 3000 ७२/४.६१ १९/४.६१ ५०.७५ ४२४० ०.०१९७
1000 ३३/३.२५ २८/३.२५ २९.३२ 1397 ०.०६१ 3000 ५४/४.६१ २८/४.६१ ५०.७५ ४२४० ०.०२
1100 ३३/४.३८ ४/४.३८ ३०.६५ १५४० ०.०५३ 3000 ६३/४.६१ ३७/४.६१ ५०.७५ ४२४० ०.०२०३